Kvalitetsklubb

Skrevet av:
Sportslig utvalg
Publisert:
06.02.2016

Frei FK - Kvalitetsklubb Nivå 1

NFF Kvalitetsklubb er det første av tre nivåer i NFF Kvalitetsklubb. Målet er å stimulere til god klubbutvikling som vil forsterke helheten. Godt strukturerte klubber tiltrekker seg frivillige og gir grobunn for sunn barne- og ungdomsidrett.

Frei Fotballklubb ble kvalifisert som kvalitetsklubb, nivå1, den 8. februar 2017. Sportslig Utvalg har, i tett samarbeid med styret, hatt ansvaret for Kvalitetsklubbprosjektet. Målet med å bli en Kvalitetsklubb er å gjøre Frei Fotballklubb til en så godt organisert klubb at det vil være lett for personer som tar på seg verv/oppgaver/trenerroller/laglederroller og andre roller i klubben, å vite hva som kreves/forventes av de til de ulike rollene, oppgavene, vervene.

Nivå 1 i NFF kvalitetsklubb har fire underkategorier: aktivitet, organisasjon, kompetanse og samfunns – og verdiarbeid. Disse kategoriene tar for seg 18 kriterier.

AKTIVITET:

1.Rekruttering: - Her har vi oppnådd kriteriene ved å ha en plan for rekrutteringstiltak rettet mot skole og for å ha fastsatt tid på året for rekrutteringsdag for gutter og jenter som vil begynne å trene med Frei Fotballklubb.

2.Sportsplan: - Den er under utarbeiding av Sportslig Utvalg og skal legges frem for styret før den blir sendt til godkjenning.

3.Treneransvarlig: - Dette kriteriet er oppnådd ved at Frei Fotballklubb har en Rollebeskrivelse for det å være Treneransvarlig i klubben, og ved at Frei Fotballklubb har en person som innehar denne rollen og er registrert i FIKS som Treneransvarlig.

ORGANISASJON:

1.Organisasjonskart: - Dette kriteriet er oppnådd ved at Frei Fotballklubb har en organisering av styret og Sportslig Utvalg med tydelige rollebeskrivelser for de sentrale funksjonene, og at Organisasjonskartet for styret og for Sportslig Utvalg er tilgjengelig og gjort kjent for klubbens medlemmer (vil være å finne i Klubbhåndboka).

2.Økonomistyring: - Dette kriteriet er oppnådd ved at Frei Fotballklubb har en helhetlig plan for økonomistyring og den følger NFF`s retningslinjer.

3.Oppstartsansvarlig: - Dette kriteriet er oppnådd ved at Frei Fotballklubb har en Rollebeskrivelse for det å være Oppstartsansvarlig i klubben, og ved at Frei Fotballklubb har en person som innehar denne rollen og er registrert i FIKS som Oppstartsansvarlig.

4.Klubbhåndbok:  Dette kriteriet er oppnådd. Klubbhåndboken er godkjent og tilgjengelig via våre hjemmesider.

5.Dommerkoordinator: - Dette kriteriet er oppnådd ved at Frei Fotballklubb har en Rollebeskrivelse for det å være Dommerkoordinator i klubben, og ved at Frei Fotballklubb har en person som innehar denne rollen og er registrert i FIKS som Dommerkoordinator.

6.FIKS – ansvarlig: - Dette kriteriet er oppnådd ved at Frei Fotballklubb har en rollebeskrivelse for det å være FIKS – ansvarlig i klubben, og at Frei Fotballklubb har en person som innehar denne rollen og er registrert i FIKS som FIKS – ansvarlig.

KOMPETANSE:

1.Lederkompetanse: - Dette kriteriet er oppnådd ved at Styremedlemmer og Sportslig Utvalg har gjennomført NFF Lederkurs 1 utdanning.

2.Trenerkompetanse: - Dette kriteriet er oppnådd ved at trenere på barne- og ungdomsfotballen i Frei Fotballklubb har, eller har påbegynt kurs som gir den kompetanse som kreves.

SAMFUNNS – OG VERDIARBEID:

1.Verdier: - Dette kriteriet er oppnådd ved at Frei Fotballklubb har et verdisett som er tilgjengelig for alle klubbens medlemmer og ved at klubben baserer sin aktivitet på NFF`s verdigrunnlag.

2.Hjemmekamper: - Dette kriteriet er oppnådd ved at Frei Fotballklubb kan dokumentere for at vi gjennomfører hjemmekampene etter NFF`s retningslinjer.

3.Retningslinjer barn og ungdom: - Dette kriteriet er oppnådd ved at Frei Fotballklubb kan dokumentere for at vi følger NFF`s retningslinjer for barne- og ungdomsfotball.

4.Årlig møte: - Dette kriteriet er oppnådd ved at Frei Fotballklubb har et årshjul for gjennomføring av lagledermøter gjennom året hvor faste temaer blir tatt og drøftet vert år.

5.Politiattest: - Dette kriteriet er oppnådd ved at Frei Fotballklubb kan dokumentere for at de følger NFF`s retningslinjer for innhenting og håndtering av politiattester, implementerte rutiner for kontroll av politiattester, status for at alle med relevante verv har fremvist politiattest, at Frei Fotballklubb har en Rollebeskrivelse for det å være Politiattestansvarlig i klubben og at Frei Fotballklubb har en person som har denne rollen og er registrert i FIKS som Politiattestansvarlig.

6.Trygge rammer: - Dette kriteriet er oppnådd ved at Frei Fotballklubb kan dokumentere for at de har en plan for at klubbens medlemmer blir presentert for et av temaene fra Trygge rammer gjennom kurs eller foredrag hvert år.

7.Skader/forsikring: - Dette kriteriet er oppnådd ved at Frei Fotballklubb kan dokumentere at vi har informert om skadeforebygging og NFF`s utvidede individuelle forsikring , og at alle lag har førstehjelpsskrin tilgjengelig på trening og kamp.

 

Info om krav for kvalitetsklubb

Generalsponsor

Samarbeidspartnere